Delo na binkoštno nedeljo

Postavljeno mi je bilo vprašanje, če delavcu, ki bo delal na binkoštno nedeljo, to je 19.5.2013 in se zanj upošteva KP za dejavnost gostinstva in turizma, pripada dodatek za delo na praznik oz. za delo na prost dan.

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS 112/2005) v 2. členu določa, da je binkoštna nedelja dela prost dan v Republiki Sloveniji.
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS 40/2012) v zgoraj omenjenem zakonu uvaja le spremembo, da 2. januar ni več praznik, ostale določbe ostajajo enake.
Kolektivna pogodba za dejavnost gostinstva in turizma Slovenije (Ur.l.RS 109/2011) v 65. členu določa, da za delo na dan državnega praznika oziroma po zakonu prostega dne pripada delavcu poleg plače dodatek v višini 150% za vsako opravljeno delovno uro, če mu ni mogoče zagotoviti prostega dne namesto dela na dan praznika ali na dan
prostega dne, oziroma 50%, če tega koristi.

To pomeni, da delavcu za katerega se upošteva Kp dejavnosti gostinstva in turizma, in ki bo delal na binkoštno nedeljo, to je 19.5.2013, pripada dodatek za opravljene ure na ta dan v višini 150% redne urne postavke, če ne bo koristil prostega dne oziroma v višini 50% redne urne postavke, če bo koristil prost dan.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.