Dodatek za izmensko delo v javnem sektorju

Vprašanje bralke:

Zaposlena sem v javnem zavodu, moj delovni čas je od 8. do 16. ure. Zanima me, če sem upravičena do dodatka za popoldansko delo za 2 uri. Ali pa to velja le za tiste, ki delajo od 14. do 22. ure?

Odgovor sindikata:

Zaposlenim v javnih zavodih se plača obračunava glede na določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJ), ki v 5. členu določa, da je plača javnega uslužbenca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. V nadaljevanju prispevka se bom, glede na vaše vprašanje, osredotočila na obrazložitev dodatkov.

ZSPJ v 23. členu določa, da javnim uslužbencem pripadajo sledeči dodatki: položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za dvojezičnost. Javnim uslužbencem pripadajo v skladu s tem členom tudi dodatki za manj ugodne delovne pogoje, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, seveda le, če niso že upoštevani v vrednotenju delovnega mesta ali naziva.

ZSPJ določa, da so dodatki lahko obračunani v nominalnem znesku ali pa je osnova za obračun dodatka osnovna plača javnega uslužbenca. Izplačujejo se v višini, ki je določena z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor.

Javni uslužbenci so za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugodno, upravičeni do dodatkov za: izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik ter za delo preko polnega delovnega časa. Ti dodatki pripadajo javnemu uslužbencu le za čas, ko delajo v času, ki je zanje manj ugoden. Višina teh dodatkov je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (v nadaljevanju KPJS).

Obračun popoldanskega dela je zapisan v 40. členu KPJS, ki določa višino dodatka za izmensko delo: za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času  pripada javnim uslužbencem dodatek v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, in sicer le za čas, ko javni uslužbenec dela v teh pogojih.

Spoštovana bralka, vaš delovni čas je od 8. ure do 16. ure in zanima vas, če vam pripada dodatek za popoldansko delo od 14. do 16. ure. Iz zgoraj zapisanega je moč povzeti, da ZSPJ ne določa dodatka za popoldansko delo, temveč le dodatek za izmensko delo, ki se  obračunava tudi za čas popoldanskega dela. Najboljši odgovor na vprašanje, kdo in kdaj je upravičen do dodatka za izmensko delo, daje Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 3 z dne 16.1.2009. Omenjena Razlaga pojasnjuje, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času le za čas, ki je po zakonu ali drugem predpisu, kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca določen za popoldansko ali nočno izmeno oziroma za redno delo v popoldanskem času. Omenjena Razlaga prav tako pojasnjuje, kaj se smatra kot redno delo v popoldanskem času: za redno delo v popoldanskem času se šteje, če javni uslužbenec dela stalno le v popoldanskem času.  To pomeni, spoštovana bralka, da vam za ti dve uri ne pripada dodatek za izmensko delo. Do njega bi bili upravičeni, če bi delali izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni ali, če bi stalno delali v popoldanskem času.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.