VIŠINA ODPRAVNINE ZARADI PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

Vprašanje bralca:

Z delodajalcem imam sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer od 1. septembra 2013 do 28. februarja  2014. Vem, da moram ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas dobiti odpravnino. Zanima me, če bom moral od zneska te odpravnine plačati davek?

Odgovor sindikata:

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 21/2013), ki je začel veljati z 12. aprilom 2013, je uvedel odpravnino tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Pravica do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je zapisana v 79. členu ZDR-1. Odpravnine ni mogoče dobiti le v sledečih primerih dela za določen čas: kadar gre za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v primeru nadomeščanja začasno odsotnega delavca, nato v primeru sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V kolikor je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za eno leto ali manj, znaša odpravnina v višini 1/5 osnove, to je torej v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za poln delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.  V kolikor pa je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za več kot eno leto, pa se odpravnina v višini 1/5 povprečne mesečne plače za poln delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas poveča še za njen sorazmerni  del  za vsak mesec dela.

Obdavčitev odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. l. RS 96/2013) v 44. členu in se upošteva od 1. januarja 2014 dalje. Omenjeni 44. člen določa, da bo odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki bo izplačana v višini in pod pogoji, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih, neobdavčena, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Toda to velja le za prvo odpravnino, vsaka nadaljnja odpravnina iz naslova prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu  ali pri osebi, ki je z delodajalcem  povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba, bo pa v celoti obdavčena.

Neobdavčen znesek odpravnine je oproščen tudi plačila prispevkov za socialno varnost. Podlaga za tako ureditev je zapisana v 115. členu Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ur. l. RS 111/2013 z dne 27.12.2013.

Spoštovani bralec! V kolikor boste dobili odpravnino zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas izplačano v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in v višini, ki ne bo presegala treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji, bo znesek te odpravnine oproščen plačila davka in prispevkov za socialno varnost.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.