DOKUP POKOJNINSKE DOBE

Vprašanje:

Rada bi se drugo leto upokojila. Stara bom dovolj, toda, ker sem študirala, imam namreč visoko izobrazbo, mi manjkajo štiri leta pokojninske dobe. Zanima me, če sedaj veljavna ZPIZ-ova zakonodaja omogoča dokup pokojninske dobe?

Odgovor sindikata:

Dokupljena doba je obdobje, ki se šteje v zavarovalno dobo ob pogoju plačila prispevkov. ZPIZ-2 (v nadaljevanju zakon) določa, da lahko zavarovanec za izpolnitev upokojitvenih pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine dokupi do pet let zavarovalne dobe. Govorimo o tako imenovanem splošnem dokupu. Obdobje, ki ga dokupimo po splošnem dokupu ni potrebno posebej dokazovati. Toda dokupi se lahko največ 5 let.

Kakšen je znesek prispevka za splošni dokup? Osnova za obračun prispevka za splošni dokup  je povprečna mesečna bruto plača zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve, ki je povečana za odstotek porasta pokojnin (0,1% v letu 2013) do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za vštetje obdobja dokupa študija v zavarovalno dobo. V kolikor bi bila navedena bruto plača zavarovanca nižja, kot je povprečna bruto plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva, se upošteva slednja.  Prispevek se obračuna po stopnji 24,35 odstotka od zgoraj navedene osnove. Če upoštevamo zadnji uradno objavljeni podatek, to je povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v RS za mesec marec 2013, ki znaša bruto 1.520,08 EUR, bi trenutno znašalo eno leto splošnega dokupa najmanj 4.441,67 EUR. Znesek se spreminja z vsakokratno novo objavo povprečne plače v RS v Uradnem listu. Prispevek mora v celoti plačati zavezanec.

Zakon do 31.12.2015  omogoča nižji znesek dokupa dveh let zaključenega dodiplomskega  in podiplomskega študija, seveda, če zavarovanec v tistem času ni bil vključen v obvezno zavarovanje.  Toda, moški morajo ob vložitvi zahtevka imeti dopolnjenih najmanj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, ženske pa  najmanj 35 let pokojninske dobe brez dokupa. Osnova za obračun prispevka za dokup teh dveh let se določi  v višini 70% osnove, ki bi bila določena za splošni dokup. Prispevna stopnja je enaka. Obdobje študija je potrebno dokazovati z ustreznimi listinami. Prispevek za dokup pokojninske dobe je potrebno plačati v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri prispevka.

Spoštovana bralka. Predlagam vam, da na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izpolnite obrazec Zahteva za dokup zavarovalne dobe (obrazec je dostopen tudi na spletni strani Zavoda)  skupaj z ustreznimi dokazili, v vašem primeru vsekakor z diplomo. Zavod vam bo izdal odločbo, v kateri bo ugotovil, katero obdobje je možno dokupiti in kolikšen je znesek tega dokupa.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.