Novi znesek minimalne plače

Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS 13/2010) v 5. členu določa, da se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega Urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Tako določen znesek minimalne plače velja za plačilo opravljenega dela od 1. januarja tekočega leta. Pri določanju zneska minimalne plače se lahko, poleg rasti cen življenjskih potrebščin, upošteva tudi gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast, ter gibanje zaposlenosti. Znesek minimalne plače določi minister za delo po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta. Nadzor nad izvajanjem določil Zakona o minimalni plači opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

V Uradnem listu RS št. 5 z dne 23.1.2012 je objavljen novi znesek minimalne plače. Minimalna plača za opravljeno delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2012 dalje znaša bruto 763,06€.

Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS 13/2010) je v 9. členu dal delodajalcem, ob izpolnjevanju določenih pogojev, možnost postopnega prehoda na določeno višino minimalne plače, toda najdalj do 31.12.2011. To pomeni, da morajo vsi delodajalci s 1.1.2012 upoštevati enak znesek minimalne plače, to je bruto 763,06€ za delo opravljeno v polnem delovnem času.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.