Zaposleni

Ob osamosvojitvi Slovenije je sindikalna svoboda postala ustavna kategorija, saj je v 76. člen Ustave Republike Slovenije zapisano: “Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno”. Prav tako se na sindikate navezujeta 42. člen, ki zagotavlja ustavno pravico do zbiranja in združevanja, ter 77. člen, ki daje pravico do stavkanja.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije.

Med svoje dosežke šteje ohranitev tridesetminutne plačane malice med delom, plačan prevoz na in z dela, sprejem zakona o zdravju in varnosti pri delu, dodatek na delovno dobo …

Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška nudi strokovno pomoč vsem članov sindikatov organiziranih pri delodajalcih na področju Podravja in Koroške. Nudimo organizacijsko in strokovno podporo vsem na območni oziroma regionalni ravni, strokovno pomoč pri uveljavljanju kolektivnih pogodb pri delodajalcih in tudi nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb.

Vsak član ima pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnopravnih razmerij in socialnega področja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstvo). Vsekakor je to izredno pomembna pomoč, saj gre za to, da se preko pooblaščenih odvetnikov oziroma pravnikov članom sindikata zagotavlja pomoč :

– pri tožbenih zahtevkih iz delovnopravnega razmerja,
– pri vlaganju zahtevkov s področja zdravstvenih razmerjih, ZPIZ-a in Zavoda za zaposlovanje,
– v postopkih prisilnih poravnav, likvidacij in stečajev.

Alenka Rožman, dipl.uprav.org.
sekretarka v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: alenka.rozman@sindikat-zsss.si
telefon: 02 23 48 317, fax: 02 23 48 313

alenka

Zadolžena za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:

 • SZSS sindikat zdravstva in socialnega skrbstva
 • SDTS sindikat trgovine Slovenije
 • SKVNS sindikat komunale, varovanja, poslovanja z nepremičninami
 • SFOS sindikat finančnih organizacij Slovenije
 • GLOSA sindikat kulture in narave Slovenije
 • SPGS sindikat poklicnega gasilstva Slovenije

Jaka Šilak
sekretar v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e-mail: jaka.silak@sindikat-zsss.si
telefon: 031 210 641

Zadolžen za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:

 • Zadolžen za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:
 • SGIT sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • SDGD sindikat gradbenih dejavnosti Slovenije
 • SLGS sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije
 • SDPZ sindikat prometa in zvez Slovenije
 • STUPIS sindikat tekstilne in usnjarsko- predelovalne industrije Slovenije

Jolanda Lašič, dipl. ekonomistka
sekretarka v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: jolanda.lasic@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 315, faks: 02 2348 313

Zadolžena za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:

 • SDOS sindikat državnih organizacija Slovenije
 • SDES sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
 • KNG sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
 • KŽI sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
 • SSS svobodni sindikat Slovenije
 • SUS sindikat upokojencev Slovenije

Špela Ljubec, poslovna sekretarka

e-mail: ptuj@sindikat-zsss.si , spela.ljubec@sindikat-zsss.si
telefon: 02 771 67 11, fax: 02 771 67 15

spelal

Milan Žižek, informatik

e-mail: milan.zizek@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 308, fax: 02 2348 313