Splošno usposabljanje novoizvoljenih delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu (VZD) – Sindikalna akademija ZSSS

Gre za prvo splošno usposabljanje novoizvoljenih članov sveta delavcev v zasebnem sektorju oziroma delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu v javnem sektorju. To usposabljanje bi moral opraviti vsakdo, ki je prvič izvoljen na to pomembno predstavniško mesto, da se zagotovi učinkovito izvajanje njegove/njene predstavniške vloge.

Usposabljanje krepi:
1. pripadnost sindikatu na ravni delodajalca in dejavnosti,
2. konsistentnost ciljev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu ter sindikalnih ciljev na področju varnosti in zdravja pri delu,
3. izmenjavo izkušenj v forumu / mreži delavskih zaupnikov za VZD,
4. izogibanje konfliktom z delodajalcem na podlagi strokovno utemeljenih pobud za naložbe v varnost in zdravje pri delu delavcev,
5. prispeva k boljšemu poklicnemu zdravju zaposlenih s pomočjo usposabljanja delavskih zaupnikov za VZD.

Na tem tridnevnem usposabljanju bodo člani svetov delavcev oziroma delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu pridobili znanja in veščine:
1. učinkovita organizacija administrativne podpore in materialnih pogojev dela, dogovor z delodajalcem, poslovnik,
2. veščine posvetovanja z delavci o vsem, kar škodi njihovemu zdravju in varnosti na posameznih delovnih mestih,
3. veščina posvetovanja z delodajalcem o vsakem delodajalčevem ukrepu za varnost in zdravje pri delu,
4. načela in metode jasne komunikacije do delavcev in do delodajalca,
5. metode analize potreb na področju varnosti in zdravja pri delu na ravni delodajalca,
6. iskanje strokovne podpore stroke pri in izven delodajalca (vključno s strokovno podporo sindikata),
7. načela postavljanja koristnih ciljev in načrtovanja programa dela ter vrednotenje uspešnosti
8. načela in metode snovanja uspešnih pobud delodajalcu.

Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju VZD) je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) generični pojem, ki zajema tudi svete delavcev. V zasebnem sektorju so sicer praviloma izvoljeni sveti delavcev, v javnem sektorju pa delavski zaupniki za VZD. Pravno podlago za pravice in obveznosti delavskega zaupnika za VZD določata ZVZD-1 in Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, UL RS 42/1993, 42/2007). Delavskemu zaupniku za VZD se mora omogočiti način dela ter se morajo zagotoviti pravice, ki veljajo za svet delavcev v skladu z ZSDU. Delodajalec mora med drugim za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za VZD plačati ustrezne oblike usposabljanja najmanj 40 ur letno. Stroške tega usposabljanja torej krije delodajalec in se torej ne krije iz članarine. To omogoča vsebinsko bogat program usposabljanja.

ZVZD-1 določa, da se morajo delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati. Prav obveznost delodajalca, da se z izvoljenimi predstavniki delavcev posvetuje o vseh svojih ukrepih za varnost in zdravje pri delu in zlasti o listini »izjava o varnosti z oceno tveganja«, je z ZVZD-1 predvideni način za uveljavljanje interesa delavcev po varnem in zdravem delovnem okolju. Sindikat torej prav s podporo izvoljenim delavskim zaupnikom za VZD najbolj učinkovito svojim članom oziroma delavcem pomaga uveljaviti interes za varno in zdravo delovno okolje. Svoj vpliv na delo delavskih zaupnikov za VZD sindikat uresničuje s svojimi kandidati na njihovih volitvah in z organiziranjem usposabljanj za njihovo učinkovito delo.

ZSSS je v skladu z nalogami, opredeljenimi v programskem dokumentu 6. kongresa ZSSS, prenovila usposabljanje za delavske zaupnike za VZD. Z njim članom sindikatov v ZSSS nudimo v tem trenutku najbolj zanimivo, strokovno, sodobno usposabljanje za učinkovito delo delavskih zaupnikov za VZD v Sloveniji. Gre za usposabljanje, ki presega zgolj pravniško predstavitev predpisov, ampak ima poudarek na obvladovanju fizikalnih, kemijskih, bioloških in psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu. V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki smo pripravili publikacije in e-učila, ki bodo delavske zaupnike za VZD usposobili za samostojno reševanje problemov VZD v tesnem sodelovanju s sindikatom.

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS
Katja Gorišek, strokovna sodelavka za VZD