Obdavčitev povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Vprašanje bralke:

Januarja se bom upokojila. Delodajalec pravi, da sem po kolektivni pogodbi upravičena do odpravnine ob upokojitvi v višini 3.050,00 €. Zanima me, če je ta znesek obdavčen?

Odgovor sindikata:

Višino izplačil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS 140/2006, 76/2008 – v nadaljevanju Uredba). To pomeni, da omenjena Uredba določa tiste zneske prejemkov iz delovnega razmerja, ki v zakonsko določeni višini niso obdavčeni, nad to višino pa je zanje potrebno plačati dohodnino.

Uredba določa kot neobdavčena povračila stroškov in druge prejemke v naslednji višini:

Regres za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo do višine  6,12€ na dan za vsaj štiri ure dela. Nad deset ur dela se poleg prejšnje višine ne všteva v davčno osnovo do višine 0,76€ za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih  urah prisotnosti na delu.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo:

  • do višine stroškov javnega prevoza na relaciji, če je razdalja med najbližjim postajališčem običajnega prebivališča in najbližjim postajališčem mesta opravljanja dela vsaj 1 kilometer;
  • če znaša razdalja med običajnim prebivališčem in najbližjim postajališčem več kot 1 kilometer, se poleg povračila stroškov iz predhodne alinee, prizna za vsak polni kilometer  razdalje med običajnim prebivališčem in le temu najbližjim postajališčem še strošek do višine 0,18€ ;
  • če delavec iz objektivnih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se  v delavčevo osnovo ne vštevajo stroški prevoza do višine 0,18€ za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela;

Dnevnica za službeno potovanje v Sloveniji je neobdavčena:

 • nad 6 do 8 ur  do višine 7,45€,

nad 8 do 12ur do višine 10,68€,

nad 12 ur  do 24 ur do višine 21,39€,

 • če je  cena zajtrka vključena v ceno prenočevanja, se prizna dnevnica v višini:

nad 8 do 12 ur  = 15% nižja dnevnica, to je do višine 9,08€,

nad 12 do 24 ur  = 10% nižja dnevnica, to je do višine 19,25€.

Povračilo stroškov prevoza na  službenem potovanju je neobdavčeno:

 • do višine dejanskih stroškov prevoza za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega vozila; kot stroški prevoza se štejejo tudi takse, cestnine, peronske karte, parkirnine itd.;
 • če delavec uporabi lastno prevozno sredstvo se ne všteva znesek do višine 0,37€ za vsak prevoženi kilometer.

Povračilo stroškov prenočevanja se ne všteva v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov za prenočevanje, kar je razvidno iz potnega naloga in iz predloženih računov.

Terenski dodatek:

 • če delavec najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca in ima zagotovljeno prehrano in prenočišče se delavcu v davčno osnovo ne všteva terenski dodatek do 4,49€ na dan.

Nadomestilo za ločeno življenje:

 • delavec, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato živi ločeno od svoje družine, mu pripada nadomestilo za ločeno življenje do 334€ na mesec.

Jubilejne nagrade se ne vštevajo v davčno osnovo do višine:

 • za 10 let  = 460€
 • za 20 let  = 689€
 • za 30 let  = 919€
 • za 40 let = 919€

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 4.063 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnov:

 • v primeru smrti delavca ali njegovega ožjega družinskega člana in stroški pogreba v primeru smrti delavca do višine 3.443€,
 • v primeru težje in invalidnosti  ali daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca do višine 1.252€.

Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne vštevajo v davčno osnovo do višine:

 • 84€ na mesec za 1. letnik,
 • 126€ na mesec  za 2. letnik,
 • 167€ na mesec za 3. letnik,
 • 167€ na mesec za 4. letnik.

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo do višine 172€ za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Spoštovana bralka, Uredba določa, da so odpravnine ob upokojitvi do višine 4.063 € neobdavčene, kar pomeni, da za znesek vaše odpravnine ob upokojitvi, ki znaša 3.050 € ni potrebno plačati dohodnine.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.