Povračilo stroškov za prehrano v trgovini

Vprašanje: Zaposlena sem v trgovskem podjetju. Zanima me, koliko mi pripada iz naslova povračila stroškov za prehrano.

Odgovor:
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 80. členu določa, da je delavec upravičen do regresa za prehrano, v kolikor mu ni zagotovljen brezplačen topli obrok, ki je ustrezne kvalitete in ustrezne energetske vrednosti. Vrednost obroka mora biti ekvivalentna vrednosti regresa za prehrano.

Najnovejša vrednost regresa za prehrano je zapisana v Spremembah tarifne priloge h KP dejavnosti trgovine Slovenije, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 51 z dne 6.7.2012, uporabljajo pa se od 1.6.2012 dalje. Tako je določeno, da znaša regres za prehrano od 1.6.2012 dalje najmanj 4,16 € za vsaki dan prisotnosti na delu.

Zgoraj omenjene Spremembe tarifne priloge KP dejavnosti določajo tudi novo višino prevoznih stroškov ter višino regresa za letni dopust za leto 2012. Že uveljavljeno je, da se morajo povračila stroškov prevoza na delo in z dela v trgovinski dejavnosti izplačati najmanj v višini 70% cene javnega prevoza. V kolikor ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, in sicer od 1.6.2012 dalje najmanj v višini 0,16 € za vsak polni kilometer. Prevozni stroški se lahko izplačajo največ v takšni višini in pod takšnim pogojem, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Kot sem že omenila, najnovejše Spremembe tarifnega dela KP dejavnosti trgovine Slovenije določajo tudi višino regresa za letni dopust za leto 2012. V kolikor delodajalec celotni regres za letni dopust izplača v denarju, znaša minimalni regres za letni dopust za leto 2012 bruto 763,06. Če pa del regresa za letni dopust izplača v nedenarni obliki, znaša minimalni regres za letni dopust za leto 2012 bruto 790,00 €, toda od tega mora delodajalec delavcu izplačati v denarju najmanj 55%, preostali del pa v takšni obliki, ki jo delavec potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb in v takšni vrednosti, ki je enakovredna denarni obliki.

V zaključku prispevka naj dodam, da so v Uradnem listu RS št. 53 z dne 13.7.2012 objavljene tudi nove višine dnevnic za službena potovanja v Sloveniji za dejavnost trgovine Slovenije, in sicer te znašajo: od 6 do 8 ur je nova višina 6,02 €, od 8 do 12 ur je nova višina 8,60 €, nad 12 ur je nova višina 16,98 €. Nove višine dnevnic se uporabljajo od 1.7.2012 dalje.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.