Obračun boleznine do 30 dni in boleznine nad 30 dni

Vprašanje: Delam pri samostojnem podjetniku in zanima me, kako se obračuna boleznina do 30 dni in kako boleznina nad 30 dni?

Bistveno pravilo, ki ga je potrebno upoštevati pri obračunavanju boleznin je sledeče: Boleznina do 30 dni se obračunava v breme delodajalca po določilih 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb dejavnosti ali podjetniških kolektivnih pogodb in internih aktov podjetja. Boleznina nad 30 dni se obračunava v breme zdravstvenega zavarovanja po določilih 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V letošnjem letu so se uveljavile nekatere novosti pri obračunavanju boleznine nad 30 dni, saj je Zakon za uravnoteženja javnih financ uvedel spremembe v vsebini 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

137. člen Zakona o delovnih razmerjih določa, da delodajalec iz lastnih sredstev izplačuje boleznino do 30 delovnih dni v primeru bolezni delavca ali poškodbe, ki ni povezana z delom, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primeru dveh ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 delovnih dni, kjer je prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni, izplača delodajalec za čas nadaljnje odsotnosti od prekinitve dalje nadomestilo v breme zdravstvenega zavarovanja. Osnova za obračun te boleznine je 80% plače delavca v preteklem mesecu za poln delovni čas. Kolektivne pogodbe dejavnosti ali podjetniške kolektivne pogodbe ali interni akti podjetja lahko določijo višji odstotek nadomestila.

V primeru poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, delodajalec izplačuje nadomestilo iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja. Osnova za obračun boleznine do 30 dni v primeru poklicne bolezni ali poškodbe pri delu je 100% povprečne mesečne plače za poln delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Boleznina nad 30 dni se obračunava v skladu z določilom 31 člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot sem že omenila v začetku prispevka, so v letošnjem letu pri obračunavanju boleznine nad 30 dni določene spremembe, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati z 31.5.2012.

Osnova za obračun boleznina nad 30 dni je povprečna mesečna plača in nadomestila plače v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala zadržanost od dela. Nadomestilo znaša: 100% osnove v primeru poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik; 90% osnove v primeru bolezni; 80% osnove v primeru poškodbe izven dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik. Toda, v nekaterih prej navedenih primerih je v letošnjem letu uvedena novost, in sicer se mora za prvih 90 dni odsotnosti upoštevati nižji odstotek nadomestila in sicer: v primeru presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik tako znaša nadomestilo za prvih 90 dni odsotnosti 90% osnove; v primeru bolezni znaša nadomestilo za prvih 90 dni odsotnosti 80% osnove in v primeru poškodbe izven dela ter spremstva, ki ga odredi zdravnik znaša nadomestilo za prvih 90 dni odsotnosti 70% osnove.

Usklajevanje boleznine nad 30 dni določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Novosti so tudi na tem področju. Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo po Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS, v obdobju od 31. maja 2012 do 31. decembra 2014 ne usklajujejo, kar pomeni, da se boleznine nad 30 dni v tem obdobju ne usklajujejo.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.