Zakaj je minimalna plača prikazana le evidenčno

Vprašanje bralke:

Že nekaj časa sem v bolniški. Delodajalec mi na plačilni listi prikazuje razliko do minimalne plače – evidenčno, toda tega zneska mi ne izplača. Kaj pomeni razlika do minimalne plače – evidenčno?

Odgovor sindikata:

Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS 5/1996, 18/1996, 34/1996, 87/1997, 3/1998, 106/1999, 81/2000, 97/2001, 62/2010, 40/2012) določa obračunavanje, plačevanje in stopnje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje. Delavci plačujejo prispevke za socialno varnost iz svojih bruto plač in bruto nadomestil plače za čas odsotnosti, ki so urejene v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,50%, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%, prispevek za starševsko varstvo po stopnji 0,10%, prispevek za zaposlovanje po stopnji 0,14%. To je skupno 22,10%.

V določenih primerih so delavci dolžni plačati prispevke za socialno varnost tudi iz svojih bruto prejemkov: pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v tistem delu, ki presega s predpisom vlade določen znesek, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini ne všteva v osnovo za plačilo davka od osebnih prejemkov; pri stimulacijah in bonitetah od tiste osnove, ki jo določa Zakon o dohodnini; pri regresih za letni dopust v tistem delu, ki presega 70% poprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.  Prispevki se ne plačajo od odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov, če so izračunane v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.

Prispevke za socialno varnost so dolžni plačati tudi delodajalci, in sicer v višini 16,10% od bruto plač in nadomestil plač delavcev. Glede na to, da se prispevki plačajo od bruto plač in od bruto nadomestil plač, se delavcem bruto plača za te prispevke ne zmanjša.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v 208. členu določa, da je najnižja osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene v Republiki Sloveniji minimalna plača. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS 97/2001, 76/2003, 111/2005, 47/2006, 114/2006, 10/2008, 62/2010, 40/2011, 40/2012) v 9. členu določa, da se prispevki za starševsko varstvo plačujejo od enake osnove, od katere se plačujejo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS 80/2010, 40/2012) v 135. členu določa, da se tudi prispevki za zaposlovanje plačujejo od enake osnove, od katere se plačujejo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Spoštovana bralka. Zakonodaja, ki sem jo navedla, določa, da je najnižja osnova za obračun prispevkov minimalna plača. Ker ste bili v bolniški, niste dobili izplačane minimalne plače, ki v skladu z Zakonom o minimalni plači pripada zaposlenim za opravljeno delo. Delodajalec vam je razliko do minimalne plače prikazal le evidenčno zaradi potrebnega izračuna prispevkov, to je prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za starševsko varstvo in prispevka za zaposlovanje, ni pa vam je dolžan izplačati.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.