Plačilo delovne uspešnosti

Vprašanje: Zaposlena sem v gostinskem podjetju. Delodajalec je zadovoljen z mojim delom, toda pri izplačilu plače se mi to nič ne pozna. Ali lahko dobim zaradi uspešno opravljenega dela višjo plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 126. členu določa, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Prav tako tudi Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo pravico do izplačila delovne uspešnosti. Za vas se glede na registracijo podjetja upošteva Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma, ki v 61. členu določa: »Delodajalec lahko v splošnem aktu ali kolektivni pogodbi določi, da se delavcu, ki presega pričakovane rezultate oziroma normo, izplača vnaprej določeni znesek, ki se prišteje k osnovni plači delavca ali pa se delovna uspešnost izračuna na osnovi vnaprej dogovorjenega odstotka, pri izračunu katere se kot osnova upošteva osnovna plača delavca.«

Delovna uspešnost delavcev se določi glede na kriterije in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti pri delodajalcu. Delavcu morajo biti znana pred začetkom dela. Glavni kriteriji določanja delovne uspešnosti po Zakonu o delovnih razmerjih so gospodarnost, kvaliteta in obseg opravljenega dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Kolektivne pogodbe dejavnosti ali Podjetniške kolektivne pogodbe ali pravilniki v podjetjih lahko določajo še druge kriterije. Delovna uspešnost se lahko ugotavlja za posameznika ali za delovno skupino ali za družbo kot celoto.

Delovna uspešnost ima veliko motivacijsko vlogo. Ko delavec za dobro opravljeno delo dobi delovno uspešnost in s tem večjo plačo, ga to še spodbudi, da si prizadeva za čim boljše delovne rezultate. Delovna uspešnost je tudi eden pomembnejših kriterij za napredovanje delavca tako v okviru delovnega mesta, kot tudi na zahtevnejšo delovno mesto, kar delavcu pomeni višjo osnovno plačo. Večina delodajalcev se zaveda pomena delovne uspešnosti, zato imajo dodelane sisteme ocenjevanja in nagrajevanje delovne uspešnosti.

Tako Zakon o delovnih razmerjih kot tudi Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo pravico, da se delavcem ob doseganju dobrih delovnih rezultatov izplača del plače iz naslova delovne uspešnosti. Delodajalci uporabljajo tudi druge načine nagrajevanja zaposlenih za dobre delovne rezultate, kot na primer dodatni letni dopust, razne finančne nagrade, itd. Glede na to, da se v pokojninsko osnovo upoštevajo izplačane plače delavca, bodo delavci najbolje nagrajeni, če se jim bo delovna uspešnost izplačala predvsem kot sestavni del plače, saj bodo le tako rezultate svojega pridnega dela čutili tudi, ko bodo upokojeni.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.