Obračun akontacije dohodnine ob upoštevanju dodatne splošne olajšave

Vprašanje: Zaposlena sem v tekstilnem podjetju in prejemam minimalno plačo. Navkljub temu, da imam zelo nizko plačo, sem prejela odločbo DURS-a o plačilu dohodnine. Kako je to možno?

Zakon o dohodnini (Ur. l. RS 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10, 106/10, 9/11, 9/12, 24/12) v 15. členu določa, da so dohodki fizične osebe obdavčeni z dohodnino. Dohodki po tem zakonu so: dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala in drugi dohodki. Glavni dohodek iz delovnega razmerja je plača in nadomestilo plače delavca, potrebno je izpostaviti še regres za letni dopust, povračila stroškov v zvezi z delom, ki se izplačujejo nad zneski, ki so določeni v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, itd. Akontacija dohodnine se izračuna od dohodka iz delovnega razmerja po davčnih stopnjah (od 16% do 41%) od davčne osnove. Davčno osnovo predstavljajo dohodki iz delovnega razmerja, ki so zmanjšani za obvezne prispevke za socialno varnost.

Pomembno vlogo pri izračunavanju akontacije dohodnine igrajo davčne olajšave, ki pomenijo zmanjševanje obveznosti plačila dohodnine. Med davčne olajšave uvrščamo splošno olajšavo, ki se prizna vsakemu davčnemu zavezancu, dodatno splošno olajšavo za tiste z nizkimi dohodki, osebne olajšave (invalid s 100% telesno okvaro, po 65. letu starosti….), posebne osebne olajšave za nekatere poklice, ki samostojno opravljajo specializiran poklic (novinarji, samostojni kulturni delavci), posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. V nadaljevanju prispevka se bom osredotočila na obrazložitev splošne in dodatne splošne olajšave.

Vsakemu davčnemu zavezancu se prizna zmanjšanje davčne osnove na letni ravni za leto 2012 v višini 3.228,45 EUR, oziroma na mesečni ravni v višini 269,04 EUR, le takrat ne, ko drugi davčni zavezanec za njega uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. V letu 2008 pa se je z dopolnitvijo Zakona o dohodnini za davčne zavezance z najnižjimi dohodki na novo uvedla dodatna splošna olajšava. Tako pripada davčnemu zavezancu, ki ima skupni letni dohodek v letu 2012 do 10.622,06 EUR poleg te splošne olajšave tudi dodatna splošna olajšava, kar znaša skupaj 6.373,24 EUR. Davčnemu zavezancu, ki ima skupni dohodek v letu 2012 nad 10.622,06 EUR do 12.288,26 EUR znaša skupna splošna olajšava v višini 4.319,30 EUR. Preračunano na mesečno raven pomeni, da v kolikor ima davčni zavezanec mesečni dohodek v letu 2012 do 885,17 EUR, se mu prizna olajšava do 531,10 EUR, v kolikor pa ima mesečni dohodek v letu 2012 nad 885,17 EUR do 1.024,021 EUR, se mu prizna olajšava do 359,94 EUR.

Z upoštevanjem dodatne splošne olajšave pri mesečnem obračunu dohodnine, se delavcu obračuna manj dohodnine in izplača višja neto plača. Če davčni zavezanec ne želi, da mu delodajalec pri mesečnem izračunu akontacije dohodnine upošteva dodatno mesečno splošno olajšavo, mora delodajalca o tem obvestiti. V tem primeru se mu bo dodatna splošna olajšava uveljavljala na letni ravni in se mu na letni ravni naredi poračun morebiti preveč plačane dohodnine tekom leta.

Pri izračunu skupnega letnega dohodka v letu se upoštevajo vsi dohodki v tem letu, to pomeni, poleg mesečne plače tudi regres za letni dopust ali še kateri drugi obdavčljivi dohodek. Zgodi se lahko zgodi, da je davčni zavezanec glede na mesečni dohodek upravičen do dodatne splošne olajšave, na letni ravni pa zaradi še drugih dohodkov »pade« v višji razred, ko ni več upravičen do dodatne splošne olajšave in mora plačati dohodnino. In prav to se je zgodilo vam. Zato je zelo pomembno, da ko se zavezanci odločajo za uveljavljanje dodatne splošne olajšave ocenijo vsoto svojih dohodkov na letni ravni. V kolikor zavezanec ne uveljavlja dodatne splošne olajšave na mesečni ravni, se ta upošteva na letni ravni, seveda če zavezanec s svojimi dohodki na letni ravni »pade« v razred, kjer se prizna dodatna splošna olajšava.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.