ALARMANTEN PODATEK: V ZADNJEM ČETRTLETJU 2011 NAJVIŠJE ŠTEVILO BREZPOSELNIH PO ANKETI O DELOVNI SILI V ZADNJIH 19 LETIH

Po najnovejših podatkih Statističnega urada RS je bilo glede na anketo o delovni sili (ILO metodologija) v zadnjem četrtletju 2011 89.000 brezposelnih oseb, kar je kar 9.000 več kot v predhodnem četrtletju. To pa je NAJVIŠJA ŠTEVILKA BREZPOSELNOSTI, odkar se v Sloveniji izvaja anketa o delovni sili, to je od leta 1993.

Tudi stopnja brezposelnosti je bila konec leta 2011 – znašala je 8,7% – poleg prvih dveh let izvajanja najvišja stopnja doslej. Leta 1993 in 1994 je namreč znašala 9,1% oz. 9,0%.

Sicer pa je bila stopnja brezposelnosti v 4. Četrtletju znova najvišja med mladimi, to je med osebami, starimi od 15 do 24 let, in sicer je bila 17,4 odstotna.

Vir: STATISTIČNI URAD RS

Kaj je socialna kapica

Mnogi člani nas v teh dneh opozarjate, da nimate dovolj informacij o tem, kaj sploh pomeni t.i. »socialna kapica« in zakaj ji v ZSSS nasprotujemo.

Socialna kapica pomeni omejitev obračunavanja prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo) za prejemke oz. plače, ki so nad določeno višino. Po sedaj veljavni zakonodaji plačujemo vsi zaposleni enak procent socialnih prispevkov od svojih bruto plač, socialna kapica bi pa omejila oz. znižala prispevke tistim, ki imajo višje plače. Vsi ti bi z uvedbo socialne kapice posledično prejeli višje neto plače od sedanjih.

Pravica do solidarnostne pomoči

Bralec sprašuje:

Zaposlen sem v gradbenem podjetju in že dalj časa sem odsoten zaradi bolezni. Prejemam nadomestilo za boleznino, ki je dosti manjše, kot bi bila plača, če bi delal. Zanima me, če mi pri delodajalcu pripada kakšna denarna pomoč zaradi dolgotrajne bolezni.

Odgovor sindikata:

Kolektivne ...  Preberi več...

Revščina in socialna izključenost v Sloveniji-številke se višajo

EUROSTAT je objavil najnovejše podatke o revščini in socialni izključenosti v EU27.

Po razpoložljivih podatkih je leta 2010 115 milijonov oseb v EU27 ali 23,4% populacije v EU27 ogrožala revščina oz. socialna izključenost. To pomeni da so se znašli v enem izmed naslednjih treh položajev: ogroženost zaradi revščine, resna materialna prikrajšanost, ali življenje v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo.

Znižanje števila oseb ki jim grozi revščina oz. socialna izključenost pa je eden izmed glavnih ciljev strategije Evropa 2020.

Novi znesek minimalne plače

Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS 13/2010) v 5. členu določa, da se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega Urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin ...  Preberi več...

Solidarnostna pomoč-gostinstvo

Vprašanje bralke:

Zaposlena sem v gostinstvu. Ker sem že dalj časa v bolniški, me zanima, ali lahko od delodajalca dobim kakšno solidarnostno pomoč?

Glede na dejavnost, kjer ste zaposleni, se za vas upošteva Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Ur. l. RS 109/2011), ki ...  Preberi več...

Delovna uspešnost v podjetju

Bralkino vprašanje:

V moji pogodbi o zaposlitvi je zapisano, da sem poleg osnovne plače upravičena tudi do dela plače iz naslova delovne uspešnosti. Direktor se je odločil, da bo zaradi »krize na trgu« nehal izplačevati ta del plače. To je bila njegova ustna obrazložitev. Poudariti še moram, da delovne uspešnosti ni vzel vsem delavcem. Glede na to, da svoje delo opravljam natančno, pravočasno in brez napak, se mi ne zdi korektno, da mi zmanjša plačo z odvzemom delovne uspešnosti.SOLIDARNOSTNA POMOČ