Projekt MPIS

mpis handseu sklad
Projekt »Mobilna podporno-informacijska služba za svetovanje in povečanje socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivih skupin« (v nadaljevanju MPIS) se je pričel 1. marca 2011 in bo potekal do 1. marca 2013, skupaj 24 mesecev.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Nosilec projekta je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, partnerji v projektu pa smo: OZARA storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Območna organizacija Podravje in Koroška.

S projektom MPIS želimo ranljivim ciljnim skupinam ponuditi možnost ponovne socialne vključenosti, izboljšati zaposljivost ter ustvarjati nova delovna mesta. Vsem nam je znano, da dolgotrajna brezposelnost posameznika je eden od členov začaranega kroga, ki neizogibno vodi v socialno izključenost. Brezposelna oseba je potencialna žrtev pasivnosti, ki vodi v šibko socialno mrežo, sledi pomanjkanje informacij, oseba postane nezanimiva za delodajalce, primanjkuje ji veščin in spretnosti pri iskanju zaposlitve ali pa so le-te zastarele. Začaran krog je tako sklenjen z nizko samopodobo, ki se posledično še znižuje zaradi ponavljajočega se neuspeha pri iskanju zaposlitve.

Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen:

1. invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe,

2. mladi, predvsem iskalci prve zaposlitve,

3. starejši od 50 let,

4. ženske,

5. dolgotrajno brezposelni,

6. etnične skupine.

Projekt bo z inovativnim pristopom in programom MPIS spodbujal razvoj in implementacijo novih oblik integracije ranljivih ciljnih skupin za vstop na trg dela. Inovativnost projekta se odraža v metodah in proaktivnem pristopu, ki bo prilagojen izbranim ranljivim ciljnim skupinam, ki potrebujejo prilagojene metode usposabljanja, izobraževanja in motivacije, in ki spodbuja k aktivnemu pristopu pri reševanju lastne problematike brezposelnosti ter zagotavljanju enakih možnosti na trgu dela

Cilji projekta

Partnerji v projektu bomo s svojim poslanstvom in aktivnostmi zagotavljali najboljše pogoje ter prispevali k enakim možnostim za vstop na trg dela. Partnerstvo bo k enakim možnostim na trgu dela prispevalo z realizacijo naslednjih ciljev predlaganega projekta:

• Vzpostavitev 2 enot mobilno podporno-informacijske službe za svetovanje in krepitev socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivih ciljnih skupin na 2 lokacijah v SV Sloveniji z namenom dostopnega in učinkovitega informiranja ter svetovanja ranljivim ciljnim skupinam in delodajalcem;

• Priprava in izvedba 4-mesečnega programa usposabljanja za osebe iz ranljivih ciljnih skupin z namenom pridobitve novih znanj ter uspešne zaposlitve na delovnih mestih, predvidenih v projektu: strokovni delavec, administrativno-tehnični sodelavec, asistent ranljivim skupinam;

• Realizacija 7 zaposlitev iz ranljive ciljne skupine v 2 enotah mobilno podporne-informacijske službe v SV Sloveniji na delovnih mestih: strokovni delavec, administrativno-tehnični sodelavec, asistent ranljivim skupinam ter 1 koordinator projekta pri partnerjih;

• Izvedba transnacionalnih aktivnosti – 2 študijskih obiskov z namenom izmenjave dobrih praks na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih skupin s sorodnimi organizacijami v tujini ter organiziranjem mednarodne konference z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks ter promocije zelenih delovnih mest;

• Zunanja evalvacija uspešnosti projekta in oblikovanje vizije nadaljnjega razvoja MPIS. Rezultat projekta bo med drugim novoustanovljena pravna oblika z namenom zagotavljanja trajnosti uspešno izvedenega modela.

V projekt bo vključeno enako število žensk in moških iz ranljivih ciljnih skupin.

In kje smo sedaj?

• Urejeno vse za vzpostavitev prostorov za MPIS v Slovenj Gradcu in v Mariboru,

• Pogovori v zvezi z nabavo pisarniške in računalniške opreme za prostore MPIS (2 lokaciji)

• Končuje se tretji mesec usposabljanja oseb iz ranljivih ciljnih skupin z namenom pridobitve novih znanj ter uspešne zaposlitve na delovnih mestih v prostorih MPIS.

• Priprave na izvedbo prvega študijskega obiska v Bassano del Grappa v Italiji (okvirni termin od 14. do 16. decembra 2011).

Zapisala Alenka Rožman,
Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška