Izplačila na osnovi poslovne uspešnosti

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije poziva delodajalce naj v decembru zagotovijo delavcem poleg rednega izplačila mesečne plače tudi plačilo iz naslova trinajste plače ali božičnice.

Podlaga za izplačilo te vrste plačila je opredeljena v 126. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da je delavec poleg plače upravičen tudi do drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Večina kolektivnih pogodb dejavnosti določa, da se delodajalec in reprezentativni sindikat že v začetku leta ob sprejemanju letnega poslovnega načrta dogovorita o konkretnih merilih, roku in načinu izplačila iz naslova poslovne uspešnosti poslovanja. Najpogostejši obliki plačila iz naslova poslovne uspešnosti sta 13. plača in božičnica.

Obe vrsti plačila predstavljata nagrado za opravljeno delo, ki se odraža v uspešnosti poslovanja posameznika ali gospodarske družbe, zavoda …. Pojem 13. plača se uporabi takrat, kadar je izplačilo v sorazmernih zneskih glede na efektivno opravljeno delo posameznika v letu, božičnica pa, kadar se izvrši plačilo vsem delavcem v enakem znesku. Pri tem pa je potrebno za obe vrsti plačil obračunati vse predpisane prispevke za socialno varstvo in druge obvezne dajatve.

V preteklosti je prišlo do največjih problemov pri izplačilih v tem, da so delodajalci izplačila iz naslova poslovne uspešnosti poimenovali kot nagrada, kar pa je pomenilo, da se to smatra za prejemek, ki se v skladu s pokojninsko zakonodajo ne všteva v pokojninsko osnovo. Pojasnilo ZPIZ-a št. 02340-/2008 z dne 29.12.2008 določa, da se v pokojninsko osnovo všteva vse, kar je izplačano kot del plače (torej tudi iz naslova poslovne uspešnosti), če je to v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbe o zaposlitvi pa se v svoji vsebini sklicujejo na kolektivne pogodbe, kjer je določena pravica do poslovne uspešnosti. Zato bi bilo smiselno, da delodajalci izplačila iz naslova poslovne uspešnosti (13. plača ali božičnica) opredelijo kot del plače iz naslova poslovne uspešnosti, kajti s takšno opredelitvijo bi se obe vrsti izplačila vključili v pokojninsko osnovo delavcev.

Seveda se postavlja vprašanje, kaj je uspešno poslovanje. V sindikatih menimo, da poslovna uspešnost ni nujno vezana na končno ugotovljeni finančni rezultat poslovanja. Uspešnost poslovanja se naj ocenjuje tudi po doseganju rezultatov dela delavcev.

Sestavila:

Jolanda Lašič, strokovna delavka v OO ZSSS Podravja in Koroške